Fruering

Vedtægter

Vedtægter og Love for Fruering Forsamlingshus og Borgerforening.

§ 1 Foreningens formål er at opretholde en praktisk og hyggelig bygning, der hovedsagelig benyttes til kulturelle og folkelige formål samt selskabelige forekomster. Endvidere varetager foreningen byens og egnens interesser.

§ 2 Medlem af foreningen og medejer af dens ejendele samt stemmeberettiget på foreningens møder og generalforsamlinger, er enhver i Fruering og omegn, som er lovlig indehaver af medlemskort til foreningen. Disse sælges af bestyrelsen i hvert års første kvartal efter generalforsamlingen. Uanset bopæl kan der oprettes støttemedlemskaber. Disse støttemedlemmer har ikke stemmeret på foreningens møder og generalforsamling, og de opnår ikke medlemsfordele.

§ 3 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af hele bestyrelsen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 4 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. De er på valg skiftevis med 3 personer det første år og 3 personer næste år. Afgåede bestyrelsesmedlemmer vedbliver at fungere, til nyt valg har fundet sted. I tilfælde af stemmelighed anvendes lodtrækning. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling, ved hvilken der også vælges bestyrelsessuppleanter, to revisorer, som afgår skiftevis – første år ved lodtrækning – og vælges for to år ad gangen, og en revisorsuppleant. Ingen kan vælges eller genvælges uden sit samtykke.

§ 6 Bestyrelsen har forpligtelse til at holde huset og dets ejendele brandforsikrede, ligesom den også har pligt til at påse, at foreningens love og anordninger overholdes ved udleje af huset.

§ 7 Alt huset vedrørende, udleje af lokaler og andet skal ordnes gennem bestyrelsen med formanden i spidsen. Ingen har ret til at lukke husets døre op for nogen som helst sammenkomst uden bestyrelsens samtykke.

§ 8 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i februar måned i foreningens lokaler. Indvarsling, dertil skal ske mindst 14 dage forinden i den lokale ugepresse og/eller skriftligt til medlemmerne. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Ethvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom. Indkaldelse foretages på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 9 Forslag til lovændringer skal, for at være gyldige, vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. Forslag, der ønskes behandlet ved den årige ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres på dagsordenen.

§ 10 På dagsordenen til den årlige ordinære generalforsamling skal bl.a. følgende opføres:

 • Valg af dirigent
 • Meddelelse om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Regnskab fremlægges i revideret stand
 • Indkomne forslag
 • Plan for årets virksomhed
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§ 11 Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal indsættes i et pengeinstitut.

§ 12 Alt, hvad der vedtages på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, skal indføres i en dertil anskaffet forhandlingsprotokol, som oplæses ved hvert møde eller generalforsamlings slutning og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I samme bog indføres foreningens love.

§ 13 Når forsamlingshuset er udlejet til møder, baller eller anden festlighed, er bestyrelsen bemyndiget til at lade to af sine medlemmer give møde for at påse, at alt går ordentligt og sømmeligt til i lokalerne.

§ 14 Et evt. beløb, som måtte fremkomme ved salg af forsamlingshuset, skal tilfalde Fruering Borgerforening, såfremt en sådan forening eksisterer.Såfremt en sådan borgerforening ikke eksisterer, eller såfremt en sådan borgerforening ophører med at eksistere, skal midlerne fra salget af forsamlingshuset og/eller midlerne fra den hidtidige borgerforening anbringes i et i kommunen værende pengeinstitut med påtegning om, at indestående med tilskrevne renter kan hæves af en ny borgerforening i Fruering tidligst 2 (to) år efter dens stiftelse. Ovenanførte midler kan aldrig udloddes til borgerforeningens nuværende eller fremtidige medlemmer. Fast ejendom kan kun afhændes efter samme regler som lovændringer, jf. § 9.

§ 15 Såfremt borgerforeningen ophæves, og der ikke oprettes en ny tilsvarende i løbet af 6 år efter ophævelsen, kan midlerne nævnt i § 14 anbringes i en fond, i en til formålet oprettet forening eller udbetales til følgende formål:

 • at virke til gavn for unge under uddannelse, når de selv eller forældrene har boet i området, som i matriklen kaldes Fruering by i Fruering sogn i min. 8 år.
 • at investere i virksomheder, der forudsættes at kunne bidrage til en fortsat udvikling i det område, som i matriklen kaldes Fruering by i Fruering sogn.
 • at yde økonomisk støtte til personer på 60 år og derover, når disse personer har boet min. 10 år -efter deres fyldte 20. år -i det område, som i matriklen kaldes Fruering by i Fruering sogn.
 • at yde økonomisk bistand i øvrigt til kulturelle aktiviteter af enhver art, der har relation til det område, som i matriklen kaldes Fruering by i Fruering sogn, alt efter foreningens/fondens ledelse.

Foreningens / fondens ledelse skal min. bestå af:

 • Præsten tilknyttet Fruering Kirke
 • Dommeren ved den retskreds som Skanderborg tilhører
 • Borgmesteren i Skanderborg
 • Plus min. 4 (fire) Fruering-borgere

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 1926 med ændringer, senest på de lovligt indvarslede og afholdte generalforsamlinger: 14 januar 1992 og 19. januar 1993, dog for §14 og §15 alene på generalforsamlingen den 19. januar 1993 (§16 i hidtidige vedtægter). §8 er ændret ved. februar måned på ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2001. §4, 10 og 15 er ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 16. marts 2010. §2, 4, 5, 8 og 9 er ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 6. marts 2014.Den 6. marts 2014Underskrevet af bestyrelsen:

 • Finn Sørensen
 • Stina Rogersen
 • Bjarne Larsen
 • Carsten Juel Andersen
 • Jesper Rogersen
 • Elin Sørensen

Underskrevet af dirigent:

 • Kaj Bønding